Clay Work > Sprites

Sprite on the diagonal
Sprite on the diagonal
2016